Článok 1 - Názov a sídlo

 1. Názov združenia: S láskou k Zemi a ľuďom, občianske združenie,
  Skratka: LAZULI o.z.
 2. Sídlo združenia: Morušová 1974/16, 931 01 Šamorín

Článok 2 - Ciele

 1. Cieľom združenia je:
  • Šírenie lásky k Zemi a ľuďom aktivitami a činnosťami v rôznych oblastiach.
 2. Za účelom plnenia tohto cieľa je pre občianske združenie dôležitá:
  • podpora k samostatnosti a úspechom pre ľudí so špeciálnymi potrebami a s mentálnym postihnutím,
  • podpora ľudí bez domova a v chudobe,
  • podpora detí a mladých v oblasti vzdelania v oblasti vedy, techniky, športu, umenia a kultúry,
  • ochrana životného prostredia a šírenie uvedomenia pre ekológiu životného prostredia,
  • podpora telesného a duchovného rastu ľudí pre poznanie seba samého prostredníctvom cvičení,
  • ochrana a šírenie lásky k zeleni na našej Zemi, šírenie znalostí o jej dôležitosti pre našu planétu,
  • ochrana a pomoc pri budovaní verejných priestranstiev pre zvýšenie ich kvality pre všetkých pri zachovaní zelenej živej hmoty.

Článok 3 - Členstvo

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia, aj osoby mladšie ako 18 rokov, pokiaľ súhlasí ich zákonný zástupca.
 2. Členstvo vzniká uhradením členského príspevku určeného na príslušný rok rozhodnutím členskej rady a súčasne schválením žiadosti člena členskou radou. V žiadosti o členstvo musí osoba žiadajúca o členstvo súhlasiť so stanovami združenia a prehlásiť, že sa s nimi oboznámila.
 3. Žiadnemu členovi občianskeho združenia nesmie byť na ujmu, že je členom združenia, alebo že sa zúčastňuje na jeho činnosti alebo ho podporuje, alebo že stojí mimo neho.
 4. Členovia združenia majú právo:
  • podieľať sa na činnosti združenia,
  • zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej rady,
  • voliť a byť volený do orgánov združenia,
  • obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko,
  • byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.
 5. Členovia združenia majú povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia, a iné rozhodnutia prijaté na členskej rade, s ktorými boli oboznámení,
  • pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci,
  • podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia,
  • platiť členské príspevky, za každý príslušný kalendárny rok vo výške určenej rozhodnutím členskej rady
  • ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.
 6. Zánik členstva
  • Z občianskeho združenia môže každý slobodne vystúpiť.
  • vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu
  • úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
  • zánikom združenia,
  • vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena,
  • vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.

Článok 4 - Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  • členská rada ako najvyšší orgán občianskeho združenia,
  • predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán oprávnený konať v mene združenia,
  • kontrolná rada ako kontrolný orgán občianskeho združenia.
 2. Členská rada je tvorená všetkými členmi združenia. Zvoláva ju predseda občianskeho združenia, najmenej 15 dní pred jej zasadnutím, a to minimálne štvrťročne. Je uznášania-schopná, ak sa jej zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov, pričom rozhodnutia prijíma na základe nadpolovičnej väčšiny prítomných členov. Každý člen má 1 hlas. Členská rada vykonáva a zodpovedná najmä za tieto činnosti:
  • volí a odvoláva predsedu občianskeho združenia,
  • volí a odvoláva kontrolnú radu občianskeho združenia,
  • schvaľuje akékoľvek zmeny stanov,
  • schvaľuje rozpočet na kalendárny rok a správu o hospodárení predloženú kontrolnou radou občianskeho združenia,
  • schvaľuje prijatie nových členov a výšku členského príspevku na kalendárny rok,
  • rozhoduje o zániku občianskeho združenia,
  • rozhoduje o všetkých ostatných záležitostiach nezverených iným orgánom združenia.
 3. Predseda občianskeho združenia koná navonok v mene občianskeho združenia ako štatutárny orgán. Je volený a odvolávaný členskou radou na 4 ročné funkčné obdobie. Predseda občianskeho združenia zvoláva zasadnutia členskej rady a riadi jej priebeh. Predseda občianskeho združenia ako štatutárny orgán koná samostatne tak, že k svojmu podpisu a menu pripojí názov občianskeho združenia a funkciu.
 4. Predseda občianskeho združenia je oprávnený poveriť inú osobu konkrétnymi úkonmi v mene občianskeho združenia, na zabezpečenie kontinuity fungovania občianskeho združenia.
 5. Kontrolná rada je kontrolným orgánom občianskeho združenia. Všetci členovia, orgány a funkcionári občianskeho združenia jej musia poskytnúť všetky informácie, dokumenty a podklady na vypracovanie správy o hospodárení združenia za príslušný kalendárny rok. Kontrolná rada je volená a odvolávaná členskou radou, pričom musí mať vždy minimálne dvoch členov.
 6. Všetci funkcionári zvolení alebo odvolaní členskou radou musia byť uvedení v zápisnici zo zasadnutia členskej rady menom, priezviskom a dátumom narodenia.
 7. Akékoľvek zmeny stanov alebo funkcionárov oprávnených konať v mene občianskeho združenia oznamuje predseda občianskeho združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ich zvolenia alebo odvolania.

Článok 5 - Zásady hospodárenia

 1. Občianskeho združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom získaných z darov, grantov, členských príspevkov, alebo z podielu dane.
 2. Na každý rok vypracuje plán hospodárenia a rozpočet občianskeho združenia kontrolná rada spoločne s predsedom občianskeho združenia. Tento rozpočet a plán predložia na schválenie členskej rade.
 3. Majetok slúži len na napĺňanie cieľov občianskeho združenia a na jeho ďalší rozvoj.
 4. Hospodárenie občianskeho združenia sa plánuje a realizuje vždy len v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Článok 6 - Záverečné ustanovenia

 1. Práva a povinnosti členov, a činnosť občianskeho združenia neupravené stanovami sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
 2. Tieto stanovy boli vyhotovené dňa: 31.1.2018 v Šamoríne.

Nadchádzajúce podujatia

There are no up-coming events